REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FIRMĘ Convertio Holding Sp. z o o. W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO KAMILMARCZYNSKI.PL

§ 1. Definicje

Terminy pisane w Regulaminie z wielkiej litery, niezależnie od formy gramatycznej, w której zostaną użyte, będą miały następujące znaczenie (w kolejności alfabetycznej):

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 1 RODO, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, dotyczące Klientów będących osobami fizycznymi, jak również innych do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów.
Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia kalendarzowego począwszy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę w ramach Serwisu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (składającą Zamówienie lub zawierającą Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania Danych Osobowych.
Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektronicznych przez firmę Convertio Sp. z o o. w ramach Serwisu Internetowego KAMILMARCZYNSKI.PL wraz z wszystkimi Załącznikami.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. dostępny pod następującym adresem: Aleja Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a po jego przyjęciu przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. zawrzeć Umowę z firmą Convertio Holding Sp. z o o..
Treści Cyfrowe – treści (content) w postaci plików elektronicznych, prezentowane przez firmę Convertio Sp. z o o. w ramach Serwisu, które mogą obejmować: kursy językowe VOD dla dzieci i dorosłych oraz konsultacje językowe, dostarczane Klientowi przez firmę Convertio Sp. z o o. w ramach świadczonej Usługi, poprzez ich udostępnienie w formacie określonym w zakładce strony www Serwisu, na której dane treści cyfrowe są prezentowane, w szczególności jako e-book, videobook, videocast, MP3 itp.
Watermark– Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który
rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM). Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika.

Umowa – umowa o świadczenia Usług zawarta pomiędzy firmą Convertio Sp. z o o. jako świadczącą Usługę / Usługi oraz Klientem jako nabywającym Usługę / Usługi, będąca jednocześnie w przypadku Konsumentów umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. na rzecz Klienta na podstawie Umowy, polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionych przez niego Treści Cyfrowych, według zasad określonych w Regulaminie.
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, obowiązująca do dnia 24 maja 2018 roku, po którym to dniu zastosowanie w zakresie ochrony Danych Osobowych znajduje RODO.
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zamiaru nabycia określonej Usługi/określonych Usług, złożone na kursy językowe VOD dla dzieci i dorosłych lub konsultacje językowe za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, takich jak poprzez stronę www Serwisu, określające jednoznacznie co najmniej następujące dane rodzaj i liczbę Usług oraz dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem nabywającym Usługę a firmą Convertio Sp. z o o. jako świadczącą Usługę.§ 2. Warunki ogólne
Wszelkie transakcje dokonywane w ramach Serwisu przez Klientów (w tym przez Konsumentów) podlegają zasadom określonym w Regulaminie. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
Treść strony www Serwisu, wszystkie opisy treści Cyfrowych i Usług oraz inne informacje udostępnione przez firmę Convertio Sp. z o o. są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie ceny podawane przez firmę Convertio Sp. z o o. w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami wyrażonymi jako kwoty netto (bez podatku od towarów i usług tj. VAT) oraz jako kwoty brutto (zawierające podatek od towarów i usług tj. VAT).
Firma Convertio Sp. z o o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści Cyfrowych Usług prezentowanych na stronie internetowej Serwisu, wprowadzania nowych Usług w ramach Serwisu i modyfikowania treści strony internetowej Serwisu. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Usług prezentowanych w ramach Serwisu, nawet jeśli Usługi prezentowane są w ramach akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. do realizacji.
Podstawowym warunkiem technicznym skorzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu jest posiadanie (a) urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego) umożliwiającego dostęp do Internetu oraz strony internetowej Serwisu, (b) dostępu do Internetu (c) przeglądarki internetowej dowolnego typu zainstalowanej na tym urządzeniu oraz (d) konta poczty elektronicznej (e-mail).
6. Firma Convertio Sp. z o o. zastrzega, że wszelkie Treści Cyfrowe prezentowane na stronie www Serwisu mają charakter ogólny, nie stanowią rozwiązania dla konkretnego stanu faktycznego, zaś ich bezpośrednie zastosowanie w indywidualnej sprawie może wymagać dodatkowej indywidualnej konsultacji. W celu uzyskania takiej indywidualnej konsultacji (która nie jest objęta ceną danej Usługi) lub w razie jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien się kontaktować z Convertio Sp. z o o. drogą elektroniczną na adres: biuro@KAMILMARCZYNSKI.PL

§ 3. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez stronę www Serwisu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
W celu przyjęcia przez firmę Convertio Sp. z o o. Zamówienia do realizacji, poza wskazaniem zamawianej Usługi / zamawianych Usług, należy:
a) podać następujące dane:

●  imię i nazwisko;
●  adres e-mail;
●  ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym NIP Klienta), zaś wprzypadku Konsumentów informację o chęci uzyskania faktury i dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym NIP Konsumenta);
b) zaakceptować Regulamin – poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odpowiedniego checkboxu (nr 1);

c) wskazać, że Klient zawiera Umowę jako Konsument, tj. w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową – poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odpowiedniego checkboxu (nr 2);

d) w przypadku Konsumenta wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostarczenie zamawianych Treści Cyfrowych) przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy – poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odpowiedniego checkboxu (nr 3) – w takim wypadku zamawiane Treści Cyfrowe zostaną dostarczane Konsumentowi przez firmę Convertio Sp. z o o. w ramach Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym 27 1140 2004 0000 3002 8157 6715;

e) dokonać zapłaty wskazanej na stronie www Serwisu ceny brutto zamawianej Usługi.

3. Podanie przez Klienta danych wskazanych w postanowieniu ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu, akceptacja Regulaminu, jak również wskazanie, czy Klient zawiera Umowę jako Konsument lub nie jako Konsument, są dobrowolne, aczkolwiek są niezbędne w celu należytej realizacji przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem firma Convertio Sp. z o o. zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku niepodania którejś z powyższych danych lub w przypadku braku akceptacji Regulaminu lub braku, czy Klient zawiera Umowę jako Konsument lub nie jako Konsument.

O zasadach przetwarzania przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. Danych Osobowych podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 7 Regulaminu, jak również Polityka Prywatności.

Wyrażenie przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostarczenie zamawianych Treści Cyfrowych) przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy, jest również dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, jeżeli Konsument chce otrzymać Treści Cyfrowe zamawiane w ramach Usługi wcześniej, niż upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty akceptacji Zamówienia przez firmę Convertio Holding Sp. z o o.

Płatności powinny być realizowane przez Klienta poprzez wykonanie przelewu na następujący rachunek bankowy 82 1140 2004 0000 3602 8379 9059 lub poprzez usługę płatności Tpay. Datą płatności jest dzień jej zaksięgowania na rachunku bankowym 82 1140 2004 0000 3602 8379 9059 lub datę jej dokonania przez usługe Tpay.
W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy – po zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym – potwierdza Zamówienie poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail podsumowania Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim, w szczególności cenie zamówionej Usługi / zamawianych Usług, zaś w przypadku Konsumentów również informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od Umowy oraz treścią Regulaminu (o ile Konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostarczenie zamawianych Treści Cyfrowych) przed upływem 14- dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy .
Wraz z datą przyjęcia przez firmę Convertio Sp. z o o. Zamówienia do realizacji (zgodnie z postanowieniem ust. 6 niniejszego paragrafu) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako nabywającym Usługę, a firmą Convertio Sp. z o o. jako świadczącym Usługę.
Firma Convertio Sp. z o o. dostarcza Klientowi dostęp do zamówionych Treści Cyfrowych w ramach Usługi na panelu klienta, wysyłając potwierdzenie zamówienia na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia, które są zapisane w formacie określonym na stronie www Serwisu, w zakładce opisującej daną Usługę, nie później niż w terminie:
a)  3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym – w przypadku Zamówienia składanego przez Klientów niebędących Konsumentami, jak również w przypadku Zamówienia składanego przez Konsumentów, którzy wyrazili zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostarczenie zamawianych Treści Cyfrowych) przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy;
b)  po upływie 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Kancelarii – w przypadku Zamówienia składanego przez Konsumentów, którzy nie wyrazili zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostarczenie zamawianych Treści Cyfrowych) przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy.
Każdą Treść Cyfrową dostarczoną Klientowi w ramach Umowy można uruchomić na dowolnym urządzeniu mogącym połączyć się z siecią Internet i obsługującym format, w którym plik cyfrowy obejmujący Treść Cyfrową został pobrany.
Przed zakupem produktów w formie e-book’a Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma Convertio Sp. z o o. nie gwarantuje, że zakupiony e-book uruchomi się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.§ 4. Konsumenckie prawo do odstąpienia od Umowy
Konsumentowi przysługuje na podstawie przepisu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy (jako umowy zawartej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta), bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia do momentu realizacji Usługi przez firmę Convertio Sp. z o o. (tj. do momentu uruchomienia lub pobrania pliku w odpowiednim formacie obejmującego zamówioną Treść Cyfrową). W takim przypadku firma Convertio Sp. z o o. zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność z tytułu nabycia Usługi – zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego uprzednio została dokonana płatność na rzecz firmy Convertio Sp. z o o.
Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych – jako że nie są one zapisane na nośniku materialnym – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez firmę Convertio Sp. z o o. o utracie prawa odstąpienia od Umowy (zgodnie z przepisem art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta).
W przypadku braku wyraźnej zgody Konsumenta na to, aby spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści Cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu akceptacji Zamówienia przez firmę Convertio Sp. z o o., a do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź w innej formie zgodnej z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu można także przesłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@KAMILMARCZYNSKI.PL.
Firma Convertio Sp. z o o. niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest ona uważana za niezawartą.
Firma Convertio Sp. z o o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
Firma Convertio Sp. z o o. dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.§ 5. Reklamacje
Firma Convertio Sp. z o o. ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Firma Convertio Sp. z o o. jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Konsumentowi Treści Cyfrowe bez wad. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Treści Cyfrowe mają wadę, a mianowicie gdy zamówione Treści Cyfrowe, tj. plik, w którym zostały dostarczone, okaże się uszkodzony i nie możliwy do odtworzenia.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@KAMILMARCZYNSKI.PL
Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta;

b) nazwę Usługi (Treści Cyfrowych) oraz datę jej zakupu; c) datę wystąpienia / stwierdzenia wady;

d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

e) żądanie Konsumenta związane z reklamacją.

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w postanowieniu ust. 3 niniejszego paragrafu lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane, firma Convertio Sp. z o o. zwróci się do Konsumenta, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

Jeżeli dostarczone Treści Cyfrowe mają wadę, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że firma Convertio Sp. z o o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Treści Cyfrowe wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Konsument może również żądać wymiany Treści Cyfrowych na wolne od wad albo usunięcia wady.
Firma Convertio Sp. z o o. ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w podanym wyżej terminie, żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę Convertio Sp. z o o. będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
Wyłącza się odpowiedzialność firmy Convertio Sp. z o o. z tytułu rękojmi za wady w przypadku Klientów niebędących Konsumentami.§ 6. Ochrona prawnoautorska
Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie Treści Cyfrowe dostarczane mu przez firmę Convertio Sp. z o o. w ramach świadczenia Usługi / Usług, jak również ich poszczególne elementy, mają charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej powyższą ustawą.
W ramach zawarcia Umowy Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek Treści Cyfrowych dostarczanych mu przez firmę Convertio Sp. z o o. w ramach świadczenia Usługi / Usług, jak również ich poszczególnych elementów, upoważniony jest jedynie do wykorzystania tych treści zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie na własne potrzeby. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości dostarczanych Treści Cyfrowych, jak i ich poszczególnych części:
1) udostępniania i prezentowanie Treści Cyfrowych, jak i ich poszczególnych części, jakimkolwiek osobom trzecim;

2)  rozpowszechnianie, publikowanie Treści Cyfrowych, jak i ich poszczególnych części, niezależnie od formy publikacji;
3)  kopiowanie, powielanie Treści Cyfrowych, jak i ich poszczególnych części, na potrzeby inne, niż własny użytek;
4)  komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowych, jak i ich poszczególnych części, w jakikolwiek sposób.
Zakupiona Treść Cyfrowa nie może być w częściach lub całości przedmiotem dalszej sprzedaży czy dystrybucji.
Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby dostarczane mu treści cyfrowe, jak i ich poszczególnych części, nie zostały ujawniona osobom niepowołanym.§ 7. Przetwarzanie Danych Osobowych przez firmę Convertio Sp. z o o.
Klient, podając swoje Dane Osobowe, przyjmuje do wiadomości, że będą one przetwarzane przez firmę Convertio Sp. z o o. wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, podając firmę Convertio Sp. z o o. swoje Dane Osobowe, przyjmują do wiadomości, że będą one przetwarzane przez firmę Convertio Sp. z o o. wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, w odniesieniu do Danych Osobowych przekazywanych firmie Convertio Sp. z o o., Wiskienica Górna 54 , 99-440 Zduny przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest firma Convertio Sp. z o o., NIP: 6751781165.
Dane Osobowe będą przetwarzane przez firmę Convertio Sp. z o o. przez okres realizacji Zamówienia, jak również przez okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
Odbiorcami Danych Osobowych mogą być mogą być zaufane osoby trzecie, które świadczą na rzecz firmy Convertio Sp. z o o. usługi informatyczne (w tym hostigodawcy, administratorzy informatyczni, operatory serwera pocztowego) i księgowe, jak również bankom – w przypadku konieczności dokonania zwrotu płatności na rzecz Klienta.
Firma Convertio Sp. z o o. jest zobowiązany do ochrony Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów RODO.
Klientom oraz osobom składającym oświadczenia woli lub dokonującym czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, które podały firmie Convertio Sp. z o o. swoje Dane Osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły odnośnie powyższych uprawnień są zawarte w Polityce Prywatności.
Podanie Danych Osobowych przez Klienta lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu należytej realizacji przez firmie Convertio Holding Sp. z o o.
zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem firma Convertio Holding Sp. z o o. zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku braku podania wymaganych Danych Osobowych.

9. Szczegóły związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przez firmę Convertio Holding Sp. z o o. znajdują się w Polityce Prywatności, znajdującej się pod następującym adresem: https://KAMILMARCZYNSKI.PL/polityka-prywatnosci

§ 8. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem, firma Convertio Sp. z o o. deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Serwisu pod następującym adresem: https://KAMILMARCZYNSKI.PL/regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje firmę Convertio Sp. z o o. o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną poprzez przesłanie korespondencji na następujący adres e-mail: biuro@KAMILMARCZYNSKI.PL zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Kwestie sporne pomiędzy firmą Convertio Holding Sp. z o o. a Konsumentem, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Kancelarii, w szczególności poprzez zwrócenie się:
a)  do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Kancelarii w sprawie ochrony praw i interesów Konsumenta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo
b)  do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Kancelarią (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej).
Ewentualne spory pomiędzy Klientem a firmą Convertio Holding Sp. z o o. mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
Sprzedający informuje o możliwości rozwiązywania sporów pomiędzy firmą Convertio Holding Sp. z o o. a Konsumentem drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2023 roku.